Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 1257
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 2778 03/07/2017
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 3652 13/03/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2665 10/03/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 3187 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 4136 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 6337 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 2674 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 6532 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 3084 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 2186 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 1269 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 1524 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 2442 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 789 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 2206 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 1596 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 1042 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 2182 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 19642 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 1622 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 1898 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 1967 10/01/2017