Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 839
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accouting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 1962 24/04/2017
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 2499 13/03/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2073 10/03/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 2160 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 3059 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 4738 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 1747 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 4638 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 2429 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 1607 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 982 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 1099 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 2006 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 597 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 1649 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 1211 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 807 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 1706 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 13159 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 1214 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 1529 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 1509 10/01/2017