Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 1844
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 3754 16/11/2017
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 5596 16/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 3571 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 4775 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 5528 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 8116 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 4008 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 8556 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 3959 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 2933 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 1672 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 2019 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 3063 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 1022 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 2923 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 2083 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 1346 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 2842 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 21715 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 2061 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 2360 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 2628 10/01/2017