Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 1597
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 3240 16/11/2017
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 4734 16/11/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 3137 16/11/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 3993 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 4885 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 7324 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 3388 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 7671 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 3559 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 2568 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 1481 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 1816 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 2775 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 908 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 2567 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 1868 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 1209 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 2569 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 20739 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 1880 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 2156 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 2323 10/01/2017