fbpx

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho công ty xây dựng

09/03/2023

05/01/2023

2659

1. TỔNG QUAN

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 4 phiên bản: dịch vụ, thương mại, xây dựng và sản xuất. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có đặc thù riêng và chế độ kế toán do nhà nước ban hành cũng có những quy định riêng về nghiệp vụ.

Phiên bản phần mềm kế toán Fast Accounting cho các doanh nghiệp xây dựng giúp quản trị các vấn đề dưới đây:

 1. Thông tin chung về các dự án, công trình.
 2. Theo dõi dự toán của dự án, công trình và so sánh với thực tế phát sinh.
 3. Tính giá thành, theo dõi các chi phí của dự án, công trình.
 4. Lên báo cáo kết quả kinh doanh theo dự án, công trình.
 5. Theo dõi thực hiện theo giai đoạn: giá trị đã thực hiện, giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị đã thu tiền.
 6. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo dự án.
 7. Theo dõi hàng tồn kho theo dự án.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 1

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN XÂY DỰNG TRÊN FAST ACCOUNTING

Các bước thực hiện công việc kế toán đầy đủ trên phần mềm Fast Accounting như sau.

1. Khai báo thông tin

 • Khai báo thông tin về công trình
 • Khai báo dự toán của công trình
 • Khai báo các giai đoạn thực hiện.

2. Cập nhật các chi phí phát sinh liên quan đến công trình

 • Chi phí nguyên vật liệu
 • Chi phí máy thi công
 • Chi phí nhân công
 • Chi phí sản xuất chung
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý.

Các chi phí chưa chỉ rõ được thì sẽ thực hiện phân bổ ở bước sau.

3. Tính giá thành công trình, cập nhật giá trị nghiệm thu, kết chuyển giá vốn.

4. Xuất hóa đơn và thu tiền.

5. Lên các báo cáo

 • Báo cáo giá thành
 • Báo cáo dự toán và thực tế
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo thực hiện theo giai đoạn
 • Báo cáo công nợ
 • Báo cáo tồn kho nguyên vật liệu theo công trình.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 2

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp cụ thể có thể bỏ qua một số mục nêu trên, không theo dõi trực tiếp trên phần mềm.

3. QUẢN LÝ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Các dự án, công trình được quản lý bằng danh mục với các thông tin:

 • Mã, tên, ngày bắt đầu, giá trị của công trình, giá thành dự toán, trạng thái của dự án…
 • Có trường “mẹ-con” để theo dự án – công trình – hạng mục…
 • Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại công trình phục vụ thống kê, phân tích.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 3

4. THEO DÕI DỰ TOÁN CỦA DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Phần mềm có các chức năng sau:

 • Khai báo dự toán cho các dự án, công trình. Các mã dự toán là nguyên vật liệu thì có thể dự toán theo mã vật tư trong danh mục vật tư hoặc theo một mã tự khai báo. Có thể nhập bảng dự toán từ Excel. Bảng dự toán này có thể được kết xuất từ chương trình dự toán xây dựng.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 4

Lên các báo cáo liên quan đến dự toán

 • Bảng kê chứng từ theo mã dự toán
 • Bảng kê chứng từ NVL theo mã dự toán
 • Bảng tổng hợp phát sinh theo mã dự toán
 • Bảng tổng hợp phát sinh NVL theo mã dự toán
 • Báo cáo so sánh dự toán và thực hiện của một dự án.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 5

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 6

5. TÍNH GIÁ THÀNH VÀ THEO DÕI CÁC CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Để tính giá thành dự án, công trình chương trình cho phép thực hiện:

 • Theo dõi các phát sinh theo dự án, công trình.
 • Chi phí tập hợp được phân bổ theo nhiều cách khác nhau: theo hệ số, theo phát sinh của tài khoản, theo giá thành của dự án, theo giá trị của dự án.
 • Chi phí có thể tập hợp thông qua các dự án “gián tiếp” và sau đó phân bổ cho các dự án “trực tiếp”.
 • Đối với máy móc thi công, CCDC, TSCĐ được sử dụng cho nhiều công trình khác nhau thì chương trình cho phép khai báo việc sử dụng cho các công trình, điều chuyển sử dụng giữa các công trình… và thực hiện sự phân bổ vào chi phí cho các dự án, công trình cho phù hợp.
 • Giá vốn có thể kết chuyển theo các phương pháp khác nhau: theo hệ số, theo so sánh giữa chi phí dở dang và doanh thu, theo so sánh giữa chi phí phát sinh và chi phí dự toán.

Chương trình cung cấp các báo cáo sau về chi phí và giá thành dự án, công trình:

 • Lên các báo cáo đa dạng về chi phí, giá thành của các dự án, công trình, theo số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Cho phép khai báo công thức tính cho các báo cáo.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 7

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 8

Các báo về chi phí phát sinh theo dự án

 • Bảng kê chứng từ phát sinh theo dự án
 • Bảng tổng hợp số phát sinh theo dự án
 • Sổ chi tiết của một dự án
 • Bảng cân đối phát sinh các dự án của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản của 1 dự án
 • Báo cáo chi phí dự án theo mã phí

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 9

6. LÊN CÁC BÁO CÁO KẾT QUẢ LÃI LỖ CỦA CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Chương trình cung cấp các báo sau về doanh thu, kết quả sxkd:

 • Bảng kê doanh thu theo dự án
 • Bảng tổng hợp doanh thu theo dự án
 • Bảng kết quả sxkd của một dự án
 • Báo cáo kết quả sxkd của một dự án
 • Báo cáo kết quả sxkd của các dự án

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 10

 • Bảng tổng hợp phát sinh lũy kế của các dự án.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 11

7. THEO DÕI THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO GIAI ĐOẠN

Chương trình cho phép theo dõi thực hiện dự án theo các giai đoạn với các thông tin:

 • Giá trị thực hiện (nghiệm thu)
 • Giá trị xuất hóa đơn
 • Giá trị thu tiền.

Cung cấp các báo cáo:

 • Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của 1 dự án
 • Báo cáo thực hiện theo giai đoạn của các dự án.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 12

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 13

8. THEO DÕI CÔNG NỢ THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Ngoài việc theo dõi công nợ thông thường theo (tài khoản, khách hàng/nhà cung cấp), chương trình còn cho phép theo dõi công nợ theo dự án (tài khoản, dự án, khách hàng/nhà cung cấp).

Chương trình cung cấp các báo cáo công nợ theo dự án:

 • Sổ chi tiết công nợ dự án.
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án.
 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của các dự án – số lũy kế.
 • Số dư công nợ của các dự án.

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 14

Có thể xem công nợ của các khánh hàng/nhà cung cấp liên quan đến 1 dự án

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 15

Hoặc xem công nợ của 1 khách hàng/nhà cung cấp ở các dự án

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 16

9. THEO DÕI TỒN KHO THEO DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

Cũng giống như công nợ có theo dõi theo dự án thì nguyên vật liệu cũng có thể theo dõi tồn kho theo dự án, công trình trong phần mềm Fast Accounting.

Phần mềm cho phép thực hiện nhập mua xuất thẳng ra công trình, điều chuyển nguyên vật liệu giữa các công trình.

Các báo cáo theo dõi nguyên vật liệu theo dự án, công trình:

 • Bảng kê xuất/nhập vật tư theo dự án
 • Tổng hợp xuất/nhập vật tư theo dự án (số phát sinh, số lũy kế)
 • Thẻ kho/ Sổ chi tiết vật tư tại các dự án, công trình
 • Tổng hợp NXT theo dự án

Phần mềm kế toán Fast Accounting cho xây dựng 17

10. VÌ SAO NÊN CHỌN FAST ACCOUNTING CHO KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều phần mềm kế toán của các nhà cung cấp khác nhau. Tuy nhiên phần mềm Fast Accounting phiên bản xây lắp được các khách hàng đánh giá cao và được lựa chọn vì 2 lý do chính sau:

 • FAST có phiên bản riêng cho kế toán xây dựng, hội tụ đầy đủ các nghiệp vụ của kế toán cho một doanh nghiệp xây dựng.
 • FAST là doanh nghiệp uy tín trên thị trường, có bề dày phát triển trên 23 năm, với hơn 26.000 khách hàng trên toàn quốc.

Video giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting

Phần mềm kế toán Fast Accounting

Tác giả: ThủyMTT-Phòng Kinh doanh FAST Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *