fbpx

Phân hệ kế toán tổng hợp

18/06/2024

18/02/2023

2592

Trong phân hệ “Kế toán Tổng hợp” người sử dụng có thể cập nhật các phiếu kế toán tổng quát, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ cuối kỳ, thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ. Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện tổng hợp số liệu từ tất cả các phân hệ khác, lên các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và theo các mẫu đặc thù do người sử dụng khai báo phục vụ quản trị nội bộ.

Menu các chức năng

Phần mềm kế toán tổng hợp

Hệ thống tài khoản

 • Mã tài khoản có độ dài tới 16 ký tự.
 • Khai báo các thông tin liên quan đến từng tài khoản như tài khoản mẹ, loại tài khoản, có theo dõi công nợ hay không, một số trường đi kèm phải nhập và các mã ngầm định.
 • Chương trình cho phép thực hiện việc đổi, ghép mã tài khoản.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp là gì?

Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh

 • Cập nhật các phát sinh không được cập nhật ở các phân hệ nghiệp vụ khác tại màn hình phiếu kế toán.
 • Có thể nhập trên 1 phiếu kế toán nhiều nhóm định khoản 1 nợ/nhiều có hoặc nhiều nợ/1 có và thực hiện kiểm soát cân đối tổng phát sinh nợ bằng tổng phát sinh có của từng nhóm định khoản.
 • Khi nhập các chứng từ giống nhau (ví dụ các bút toán định kỳ) chương trình có tiện ích cho phép sao chép thông tin từ một chứng từ cũ sang một chứng từ mới.

Phần mềm kế toán tổng hợp - 2

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Phiếu kế toán”

 Xử lý số liệu cuối kỳ

 • Người sử dụng khai báo các bút toán cuối kỳ: cách thức tính toán, hạch toán nợ có… Dựa vào khai báo chương trình sẽ thực hiện tập hợp số liệu, tính toán và tạo các bút toán.
 • Các bút toán phân bổ định kỳ: khai báo bút toán, hạch toán nợ có, số tiền, số kỳ phân bổ… Chương trình sẽ thực hiện phân bổ định kỳ theo thông tin khai báo.
 • Bút toán phân bổ cuối kỳ: có thể khai báo tập hợp theo tài khoản và một đối tượng như bộ phận hạch toán, dự án… đối tượng nhận phân bổ là các tài khoản và các đối tượng như bộ phận hạch toán, dự án, đơn hàng… Đối với các trường hợp phân bổ phức tạp liên quan đến bài toán tính giá thành sản xuất, giá thành dự án, xây lắp thì thực hiện tại các phân hệ tương nghiệp vụ tương ứng.
Phần mềm kế toán tổng hợp -3
 • Bút toán kết chuyển cuối kỳ: khai báo tài khoản tập hợp số liệu để kết chuyển đi và tài khoản nhận số liệu kết chuyển đến. Có thể kết chuyển chi tiết theo nhiều đối tượng khác nhau như bộ phận hạch toán, dự án, mã phí…

Phần mềm kế toán tổng hợp -4

 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ: khai báo và thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đối với các tài khoản có gốc ngoại tệ. Đối với các tài khoản có theo dõi chi tiết công nợ thì sẽ đánh giá chênh chệnh cho từng đối tượng công nợ.

Các tiện ích

 • Nhập (import) số dư ban đầu của các tài khoản từ excel.
 • Nhập (import) chứng từ từ excel.
 • Đánh lại các số chứng từ đã phát sinh.
 • Kiểm tra số liệu: Khi bảng cân đối kế toán không cân, bảng cân đối phát sinh tài khoản bị sai lệch thì chương trình có chức năng kiểm tra một loạt các nguyên nhân dẫn đến các sai lệch này, đưa ra các giao dịch gây lỗi, hoặc các khai báo chưa đúng… giúp người sử dụng có thể chỉnh sửa để lên báo cáo đúng.

Báo cáo tài chính

 • Lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định. Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
 • Có thể xuất số liệu trên các báo cáo tài chính ra tệp và đưa lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng Cục thuế.
 • Người sử dụng có thể tự khai báo các mẫu báo cáo tài chính theo yêu cầu, khai báo các chỉ tiêu, công thức tính toán của các chỉ tiêu.
 • Có các báo cáo tài chính cho nhiều kỳ, báo cáo tài chính chi tiết theo các đơn vị cơ sở (công ty thành viên), bộ phận hạch toán.

Phần mềm kế toán tổng hợp -5
Sổ sách kế toán

 • Lên đầy đủ các sổ kế toán theo quy định. Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính.
 • Cho phép chọn in ấn sổ sách theo hình thức nhật ký chung hoặc chứng từ ghi sổ.
 • Lên các sổ kế toán chi tiết theo quy định.

Bảng thông tin quản trị

 • Bảng thông tin quản trị cung cấp các thông tin quản trị một cách nhanh chóng dựa trên gần 20 báo cáo quản trị thường dùng. Người sử dụng cũng có thể khai báo thêm các báo cáo theo yêu cầu riêng. Mỗi khi thay đổi báo cáo lựa chọn, khoảng thời gian báo cáo hoặc đơn vị báo cáo thì chương trình đưa ngay ra kết quả, cung cấp thông tin tức thời cho các cán bộ quản lý.

Phần mềm kế toán tổng hợp -3

Tra cứu số liệu

 • Chương trình cung cấp một loạt báo cáo cho phép tra cứu số liệu của toàn bộ hệ thống một cách nhanh chóng, tiện lợi. Có những báo cáo cho phép người sử dụng chọn các trường số liệu muốn xem và lưu lại mẫu này để sử dụng cho các lần tiếp theo. Có thể lưu nhiều báo cáo như vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *