fbpx

Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp

23/11/2023

11/02/2023

1458

Phân hệ “Kế toán dự án, công trình” thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế. Các số liệu được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa dạng trên thực tế. Cho phép theo dõi tồn kho, công nợ từng dự án, công trình. Có thể theo dõi các dự án, công trình theo các phân nhóm khác nhau cũng như theo cấu trúc dự án, công trình mẹ con.

Menu các chức năng

Thông tin về dự án, công trình

 • Mã dự án, công trình lên tới 16 ký tự.
 • Theo dõi các thông tin như mã, tên, ngày bắt đầu, giá trị của dự án, giá thành dự toán, dự án mẹ, trạng thái của dự án…
 • Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại dự án công trình phục vụ thống kê, phân tích.

Theo dõi dự toán của dự án, công trình

 • Dự toán công trình có thể khai báo chi tiết theo mã vật tư cụ thể trong danh mục vật tư hoặc theo mã dự toán chung.
 • Lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp theo các mã dự toán, so sánh giữa phát sinh thực tế và dự toán.

Theo dõi giá trị thực hiện dự án, công trình và thanh toán theo giai đoạn

 • Theo dõi giá trị thực hiện dự án, công trình và thanh toán theo giai đoạn.
 • Lên báo cáo giá trị thực và thanh toán của các dự án, công trình theo giai đoạn.

Theo dõi nhập xuất, tồn kho của dự án công trình

 • Theo dõi nhập xuất và tồn kho ở từng dự án công trình.
 • Lên các báo cáo nhập xuất, tồn, sổ chi tiết vật tư ở từng dự án, công trình.

Theo dõi công nợ của dự án, công trình

 • Theo dõi công nợ phải thu và phải trả của từng dự án, công trình.
 • Lên các báo cáo như sổ chi tiết công nợ, bảng cân đối số phát sinh công nợ theo dự án, công trình.

Tính giá thành và lãi lỗ dự án, công trình

 • Theo dõi các phát sinh theo dự án, công trình.
 • Chi phí tập hợp được phân bổ theo nhiều cách khác nhau: theo hệ số, theo phát sinh của tài khoản, theo giá thành của dự án, theo giá trị của dự án.
 • Chi phí có thể tập hợp thông qua các dự án “gián tiếp” và sau đó phân bổ cho các dự án “trực tiếp”.
 • Giá vốn có thể kết chuyển theo các phương pháp khác nhau: theo hệ số, theo so sánh giữa chi phí dở dang và doanh thu, theo so sánh giữa chi phí phát sinh và chi phí dự toán.
 • Lên các báo cáo đa dạng về chi phí, giá thành và kết quả sxkd của các dự án, công trình, theo số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Cho phép khai báo công thức tính cho các báo cáo.

Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp

Video tổng quan về phân hệ kế toán dự án, công trình trên phần mềm kế toán Fast Accounting

Fast Accounting 11
Kế toán Dự án, Công trình

Phân hệ “Kế toán dự án, công trình” thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế. Các số liệu được theo dõi gồm số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Việc phân bổ chi phí và kết chuyển giá vốn được khai báo linh hoạt, bao quát nhiều trường hợp, đáp ứng yêu cầu đa dạng trên thực tế. Có thể theo dõi các dự án, công trình theo các phân nhóm khác nhau cũng như theo cấu trúc dự án, công trình mẹ con.

Menu các chức năng

Thông tin về dự án, công trình

Mã dự án, công trình lên tới 16 ký tự.

Theo dõi các thông tin như mã, tên, ngày bắt đầu, giá trị của dự án, giá thành dự toán, dự án mẹ, trạng thái của dự án…

Có 3 trường, mỗi trường là một danh mục với nhiều mã, để phân nhóm, phân loại dự án công trình phục vụ thống kê, phân tích.

Theo dõi dự toán của dự án, công trình

Dự toán công trình có thể khai báo chi tiết theo mã vật tư cụ thể trong danh mục vật tư hoặc theo mã dự toán chung.

Lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp theo các mã dự toán, so sánh giữa phát sinh thực tế và dự toán.

Theo dõi giá trị thực hiện dự án, công trình và thanh toán theo giai đoạn

Theo dõi giá trị thực hiện dự án, công trình và thanh toán theo giai đoạn.

Lên báo cáo giá trị thực và thanh toán của các dự án, công trình theo giai đoạn.

Theo dõi công nợ của dự án, công trình

Theo dõi công nợ phải thu và phải trả của từng dự án, công trình.

Lên các báo cáo như sổ chi tiết công nợ, bảng cân đối số phát sinh công nợ theo dự án, công trình.

Tính giá thành và lãi lỗ dự án, công trình

Theo dõi các phát sinh theo dự án, công trình.

Chi phí tập hợp được phân bổ theo nhiều cách khác nhau: theo hệ số, theo phát sinh của tài khoản, theo giá thành của dự án, theo giá trị của dự án.

Chi phí có thể tập hợp thông qua các dự án “gián tiếp” và sau đó phân bổ cho các dự án “trực tiếp”.

Giá vốn có thể kết chuyển theo các phương pháp khác nhau: theo hệ số, theo so sánh giữa chi phí dở dang và doanh thu, theo so sánh giữa chi phí phát sinh và chi phí dự toán.

Lên các báo cáo đa dạng về chi phí, giá thành và kết quả sxkd của các dự án, công trình, theo số phát sinh trong kỳ, số lũy kế từ đầu năm và số lũy kế từ khi khởi công. Cho phép khai báo công thức tính cho các báo cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *