Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu của phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial thực hiện các chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền

Phân hệ kế toán hàng tồn kho

Phân hệ kế toán hàng tồn kho trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial theo dõi tất cả các nghiệp vụ về nhập xuất tồn và luân chuyển vật tư, hàng hóa

Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm

Phân hệ tính giá thành sản phẩm trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép tính giá thành sản phẩm theo phương pháp mà người dùng lựa chọn

Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc

Phân hệ giá thành công trình, dự án trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các công trình, dự án và tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo công trình, dự án.

Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa

Ngoài những đối tượng quản lý thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp như hợp đồng, dự án, bộ phận hạch toán… thì doanh nghiệp có thể sẽ có nhu cầu quản trị một số đối tượng đặc thù nào đó

Phân hệ quản lý TSCĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý

Phân hệ quản lý CCLĐ

Phân hệ quản lý công cụ, dụng cụ (CCDC) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi thanh lý hoặc báo hỏng

Phân hệ quản trị phí

Phân hệ quản trị phí trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cung cấp các báo cáo chi phí theo tiểu khoản và khoản mục phí giúp cho việc tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh,...

Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

Phân hệ báo cáo tài chính trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lên các báo cáo tài chính theo quy định, cho phép người dùng tự khai báo cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo.

Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Phân hệ kế toán chủ đầu tư trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.