Phân hệ quản lý TSCĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý

Phân hệ quản lý CCLĐ

Phân hệ quản lý công cụ, dụng cụ (CCDC) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi thanh lý hoặc báo hỏng

Phân hệ quản trị phí

Phân hệ quản trị phí trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cung cấp các báo cáo chi phí theo tiểu khoản và khoản mục phí giúp cho việc tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh,...

Phân hệ báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

Phân hệ báo cáo tài chính trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lên các báo cáo tài chính theo quy định, cho phép người dùng tự khai báo cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu trên báo cáo.

Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Phân hệ kế toán chủ đầu tư trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tập hợp số liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN.

Phân hệ Thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics

Fast Analytics là công cụ phân tích số liệu kinh doanh. Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay).

Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet

Phân hệ Fast Manager cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp.

Bản quyền tác giả Fast Financial

Fast Financial - Phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2009 vào số 1591/2009/QTG do Bộ văn hoá – Thể thao và Du lịch cấp.