Phân hệ Thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics

Fast Analytics là công cụ phân tích số liệu kinh doanh. Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay).

Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet

Phân hệ Fast Manager cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp.

Bản quyền tác giả Fast Financial

Fast Financial - Phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2009 vào số 1591/2009/QTG do Bộ văn hoá – Thể thao và Du lịch cấp.

Bản quyền tác giả Fast Financial 3.5

Fast Financial - Phần mềm Quản trị Tài chính Kế toán đã được đăng ký bản quyền tác giả năm 2012 vào số 3789/2012/QTG do Bộ văn hoá – Thể thao và Du lịch cấp.

Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành

Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành

Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài

Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài

Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011

Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011