Quy trình tư vấn ứng dụng phần mềm và HTTT QLDN

Quy trình tư vấn ứng dụng phần mềm và hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp cho khách hàng gồm các bước sau

Phân hệ kế toán CCDC

Phân hệ “Kế toán CCDC” lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về CCDC tại một thời điểm bất kỳ

Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục

Phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục” lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp cũng như báo cáo phân tích chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí sản xuất chung

Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp

Phân hệ “Kế toán dự án, công trình” thực hiện tập hợp các chi phí liên quan đến từng dự án, công trình, lên các báo cáo giá thành cũng như báo cáo lãi lỗ, các báo so sánh giữa số dự toán và số thực tế

Phân hệ kế toán giá thành sản xuất

Phân hệ “Kế toán Giá thành Sản xuất” thực hiện tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất. Chương trình có thể tính giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất) hoặc được sản xuất liên tục

Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa

Phần mềm có 3 trường cho phép người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này.

Phân hệ báo cáo thuế

Phân hệ “Báo cáo Thuế” lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định. Số liệu được tập hợp từ các phân hệ nghiệp vụ khác. Có chức năng kiểm tra số liệu, đối chiếu giữa sổ cái và báo cáo thuế.

Phân hệ quản lý hóa đơn

Phân hệ “Quản lý Hóa đơn” đáp ứng quy trình nghiệp vụ về khởi tạo, phát hành, quản lý, in ấn, bảo mật hóa đơn cho doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định do Bộ tài chính, Tổng cục thuế ban hành

Quản lý thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11

Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11