fbpx

Phân hệ quản lý TSCĐ

Phân hệ quản lý tài sản cố định (TSCĐ) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý, giúp người sử dụng nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của công ty và các thông tin…

2023-02-22
1411

Phân hệ quản lý CCLĐ

Phân hệ quản lý công cụ, dụng cụ (CCDC) trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi thanh lý hoặc báo hỏng, giúp có đủ thông tin phục vụ các nhu cầu quản lý của mình. Thông…

2023-02-22
1588

Phân hệ kế toán tính giá thành sản phẩm

Phân hệ tính giá thành sản phẩm trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép tính giá thành sản phẩm theo phương pháp mà người dùng lựa chọn: phương pháp định mức, phương pháp tỷ lệ, phương pháp chi phí trực tiếp hoặc kết hợp các phương pháp trên. Chương…

2023-02-22
2336

Phân hệ quản lý dự án, công trình

Phân hệ quản lý dự án, công trình trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu phát sinh ở các phân hệ khác có liên quan đến các dự án, công trình để tính giá thành, lên các báo lãi lỗ theo dự…

2023-02-22
1377

Phân hệ kế toán tính giá thành công trình, vụ việc

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán chi phí giá thành Phân hệ giá thành công trình, dự án trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu liên quan đến các công trình, dự án và tính giá thành, lên các báo…

2023-02-22
850

Phân hệ quản trị phí

Phân hệ quản trị chi phí trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cung cấp các báo cáo chi phí theo đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản và khoản mục phí, theo số thực hiện và so sánh giữa thực hiện và dự toán ngân sách giúp…

2023-02-22
991

Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường người dùng tự định nghĩa

Ngoài những đối tượng quản lý thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp như hợp đồng, dự án, bộ phận hạch toán… thì doanh nghiệp có thể sẽ có nhu cầu quản trị một số đối tượng đặc thù nào đó. Fast Financial cho phép người sử dụng tự định nghĩa và quản lý…

2023-02-22
1347

Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Phân hệ kế toán chủ đầu tư trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Ban quản lý dự án riêng, tách biệt công tác kế toán tại…

2023-02-22
866

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tập hợp số liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo có thể kết xuất ra tệp và chuyển vào phần mềm HTKK thuế của Tổng Cục Thuế….

2023-02-22
1406