fbpx

Phân hệ kế toán chủ đầu tư

15/03/2023

22/02/2023

866

Phân hệ kế toán chủ đầu tư trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản. Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Ban quản lý dự án riêng, tách biệt công tác kế toán tại doanh nghiệp thì chương trình này cũng được sử dụng cho Ban quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư. Chương trình cho phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạng mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo qui định về chế độ kế toán đối với đơn vị chủ đầu tư.

Thông tin  dự án, công trình

 • Lưu trữ các thông tin về dự án như mã, tên, ngày bắt đầu thực hiện, ngày hoàn thành, giá trị dự án…
 • Khai báo dự án, công trình mẹ con, có thể có nhiều cấp: dự án, công trình, hạng mục công trình… Phân nhóm theo các nhóm chỉ tiêu khác nhau để lên những báo cáo theo yêu cầu.
 • Khai báo các chỉ tiêu báo cáo như chi phí xây lắp, thiết bị…
 • Cập nhật dự toán, kế hoạch của các dự án, của các chỉ tiêu.

Báo cáo kế toán chủ đầu tư

 • Báo cáo nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình;
 • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng
 • Báo cáo thực hiện đầu tư
 • Báo cáo chi phí ban quản lý dự án
 • Báo cáo chi phí khác
 • Bảng cân đối kế toán;
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Sổ sách kế toán chủ đầu tư

 • Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 • Sổ chi phí khác
 • Sổ chi phí ban quản lý dự án.

Thực hiện đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *