fbpx

Phân hệ quản trị phí

02/04/2024

22/02/2023

958

Phân hệ quản trị chi phí trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cung cấp các báo cáo chi phí theo đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản và khoản mục phí, theo số thực hiện và so sánh giữa thực hiện và dự toán ngân sách giúp cho việc tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh, hỗ trợ đưa ra quyết định về quản trị chi phí hiệu quả.

Thông tin khoản mục phí

 • Các khoản mục phí có thể được khai báo thông qua các tiểu khoản của các tài khoản chi phí hoặc sử dụng danh mục khoản mục phí riêng.
 • Các khoản mục phí được phân nhóm qua các tài khoản mẹ cấp trên hoặc danh mục phân nhóm các khoản mục phí.

Khai báo dự toán ngân sách

 • Khai báo cho từ đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản, khoản mục phí và từng kỳ.

Báo cáo

 • Khai báo dự toán ngân sách hàng năm, khai báo các mã phí, nhóm phí
 • Cho phép liệt kê các chứng từ liên quan đến mục đích quản lý các khoản doanh thu và chi phí
 • Cho phép tổng hợp, chi tiết các khoản doanh thu, chi phí, các khoản phân bổ một cách linh hoạt theo nhiều tùy chọn khác nhau
 • Cho phép tổng hợp so sánh các khoản chi phí giữa các kỳ linh hoạt theo tháng, quý, nửa năm, năm
 • Cho phép tổng hợp so sánh theo nhiều đơn vị cơ sở. Cho phép bố trí hình thức của báo cáo linh hoạt theo nhu cầu quản lý
 • Cho phép thể hiện các bảng phân bổ chi phí như: chi phí chung, chi phí khấu hao, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Báo cáo

 • Báo cáo chi tiết và tổng hợp theo theo nhiều đối tượng khác nhau: đơn vị kinh doanh, bộ phận hạch toán, tài khoản, tiểu khoản, khoản mục phí, kỳ hạch toán.
 • Báo cáo đa dạng hỗ trợ phân tích, so sánh: cho nhiều kỳ hạch toán, cho nhiều đơn vị kinh doanh, cho nhiều bộ phận hạch toán…
 • Báo cáo so sánh giữa thực hiện và dự toán ngân sách.

FF50.Báo cáo tổng hợp cho phí nhiều kỳ

Báo cáo ngân sách kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *