Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử trên Fast Accounting

25/04/2017 11:08:53 | Số lần xem: 1268
Tính năng lập Hoá Đơn Điện Tử (HDDT) cung cấp sự thuận tiện cho doanh nghiệp khi chỉ cần nhập liệu một lần trên phần mềm Fast Accounting là có thể tự động gửi dữ liệu hoá đơn lên phần mềm HDDT của nhà cung cấp thứ 3.
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Fast Accounting và Fast Accounting Online đã có thêm tính năng Hoá Đơn Điện Tử 2791 03/07/2017
2 Tổng quan về phần mềm kế toán Fast Accounting 3666 13/03/2017
3 Phân hệ quản trị hệ thống 2669 10/03/2017
4 Phân hệ kế toán tổng hợp 3193 10/03/2017
5 Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay 4142 10/03/2017
6 Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu 6358 10/03/2017
7 Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả 2680 10/03/2017
8 Phân hệ kế toán hàng tồn kho 6547 10/03/2017
9 Phân hệ kế toán TSCĐ 3085 10/03/2017
10 Phân hệ kế toán CCDC 2189 10/03/2017
11 Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục 1269 10/03/2017
12 Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp 1529 10/03/2017
13 Phân hệ kế toán giá thành sản xuất 2445 10/03/2017
14 Phân hệ báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa 789 10/03/2017
15 Phân hệ báo cáo thuế 2207 10/03/2017
16 Phân hệ quản lý hóa đơn 1598 10/03/2017
17 Quản lý thuế TNCN 1043 10/03/2017
18 Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting (bản rút gọn) 2184 13/01/2017
19 Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11 19653 10/01/2017
20 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 11 1627 10/01/2017
21 Giấy chứng nhận bản quyền Fast Accounting 10.2 1901 10/01/2017
22 Giấy chứng nhận bản quyền Phần mềm Fast Accounting 1968 10/01/2017