fbpx

Phân hệ kế toán tổng hợp – Fast Financial

14/08/2023

22/02/2023

1459

Phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ. Ngoài ra, phân hệ này cho phép người sử dụng cập nhật các phát sinh không nhập ở các phân hệ nghiệp vụ khác, thực hiện các bút toán điều chỉnh, các bút toán hủy, các bút toán định kỳ, các bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ, thực hiện kết chuyển vào sổ cái các giao dịch từ các phân hệ khác chuyển sang. Trong phân hệ kế toán tổng hợp sẽ lên các báo cáo tài  chính, các sổ sách kế toán và tra cứu số liệu chung của toàn hệ thống.

Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản là xương sống của hệ thống kế toán, được khai báo tại phân hệ kế toán tổng hợp.

Chương trình quản lý một số các đặc tính quan trọng như: tài khoản mẹ con, tài khoản sổ cái, tài khoản theo dõi công nợ, tài khoản theo dõi ngoại tệ, phương pháp tính tỷ giá ghi sổ…

Chương trình khai báo sẵn hệ thống tài khoản theo quy định và mở thêm các tiểu khoản để có thể lên các báo cáo tài chính. Người sử dụng chỉ cần mở thêm các tiểu khoản phục vụ quản trị nội bộ.

Chương trình cho phép tự tạo hệ thống tài khoản bằng các quy tắc linh hoạt cũng như cho phép thực hiện việc gộp, đổi mã tài khoản liên quan đến các số liệu đã phát sinh.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp là gì?

Thực hiện các giao dịch

Phân hệ kế toán tổng hợp thực hiện các giao dịch không thực hiện ở các phân hệ nghiệp vụ khác. Ví dụ như các bút toán điều chỉnh, các bút toán phân bổ khấu hao, lương…

Ở phân hệ kế toán tổng hợp cũng cho phép thực hiện bút toán đảo và bút toán hủy (ghi âm) đối với các giao dịch trước đó.

Ngoài ra chương trình cũng cho thực hiện bút toán điều chỉnh số dư đầu năm liên quan đến những thay đổi sau khi đã lập báo cáo tài chính.

Phân hệ kế toán tổng hợp cũng là nơi thực hiện chuyển sổ cái với các giao dịch chuyển từ các phân hệ khác sang.

Ví dụ về màn hình nhập chứng từ “Phiếu kế toán”

Phiếu kế toán tổng hợp

Các bút toán cuối kỳ

Cuối mỗi kỳ kế toán thường có nhiều bút toán phải thực hiện như bút toán phân bổ chi phí, bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá, bút toán kết chuyển để xác định kết quả và lãi lỗ… Chương trình cho phép khai báo cách thực hiện các bút toán này với nhiều tham số khác nhau; sau đó chương trình tự động tính toán và tạo các bút toán, người sử dụng không phải nhập số liệu. Điều này giúp cho công việc cuối kỳ được thực hiện tự động, chính xác và nhanh chóng.

Báo cáo tài chính

Chương trình cho phép khai báo cách lên các báo cáo tài chính, điều này giúp cho người sử dụng không chỉ lên các báo cáo tài chính theo mẫu quy định của Bộ tài chính mà còn lên các báo cáo tài chính theo yêu cầu quản lý nội bộ.

Để phục vụ quản trị chương trình cung cấp các báo cáo tài chính theo thời gian (cho nhiều kỳ kế toán), theo các đơn vị thành viên, theo các bộ phận hạch toán, bảng phân tích các chỉ tiêu tài chính…

Ngoài chức năng lên báo cáo tài chính cho một đơn vị chương trình còn cho phép lên các báo cáo tài chính tổng hợp từ các đơn vị, xử lý các bù trừ cần thiết giữa các tài khoản khi thực hiện tổng hợp.

Sổ sách kế toán

Chương trình cung cấp các sổ sách kế toán theo quy định, tùy theo mẫu sổ mà doanh nghiệp lựa chọn: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và các sổ kế toán chi tiết.

Bảng cân đối kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *