fbpx

Điểm nổi bật về chức năng nghiệp vụ của giải pháp ERP Fast Business Online

26/04/2024

21/02/2023

3468

Các phân hệ

 • Hệ thống
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Giá thành sản phẩm
 • Giá thành công trình, vụ việc
 • Quản lý TSCĐ
 • Quản lý CCDC
 • Kế toán chủ đầu tư 
Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế
 • Fast Business Online luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
Quản lý số liệu đa tiền tệ
 • Fast Business Online cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá. Cuối kỳ chương trình có chức năng tính lại tỷ giá ghi sổ của từng tài khoản, từng khách hàng/nhà cung cấp và tự động tạo lại các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chương trình cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.
Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở
 • Fast Business Online cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.
Quản lý giao dịch, cập nhật chứng từ
 • Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ:
  • Lập chứng từ
  • Chờ duyệt/Treo
  • Đã duyệt
  • Đang nhận hàng
  • Đang xuất hàng
  • Hoàn thành
  • Đóng
  • Chuyển kế toán tổng hợp
  • Chuyển sổ cái.
 • Cho phép thiết lập/khai báo lại quy trình luân chuyển chứng từ và xử lý giao dịch;
 • Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu;
 • Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; không/cho phép trùng số chứng từ;
 • Tự động cập nhật các số dư, tồn kho tức thời…
 • Cho phép kiểm tra số tồn kho tức thời; số hạn mức tín dụng… để cho phép/ngăn chặn các giao dịch;
 • Cho phép khai báo thêm bớt các trường dự phòng dạng danh mục từ điển, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú ở phần thông tin chung hoặc phần thông tin chi tiết của chứng từ. Cho phép người sử dụng tự định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường tự do này;
 • Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ;
 • Sắp xếp lại thứ tự giữa các dòng trong chứng từ chỉ bằng thao tác đơn giản.
Báo cáo
 • Báo cáo số liệu liên năm;
 • Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm;
 • Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo;
 • Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị;
 • Cho phép người sử dụng xem nhanh các báo cáo quản trị đồng thời tại một thời điểm;
 • Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Word, text, hoặc XML;
 • Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán;
 • Kỹ thuật Drill-down cho phép người sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê chứng từ chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến chứng từ gốc trên màn hình nhập liệu. Cho phép sửa luôn chứng từ nếu được phân quyền.
Kết nối (đọc/kết xuất) số liệu với Excel, XML…
 • Đọc số liệu: danh mục, số dư, chứng từ từ Excel giúp nhập liệu nhanh chóng khi chuyển đổi số liệu ban đầu và nhập liệu từ nơi khác gửi về.
 • Kết xuất báo cáo ra tệp PDF, bảng tính Excel hoặc tệp định dạng XML để sử dụng tiếp theo theo nhu cầu của người sử dụng.
Tính mềm dẻo
 • Fast Business Online cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ đối với các đối tượng có gốc ngoại tệ, có nhiều trường thông tin đa dạng, phục vụ người dùng trong việc quản lý theo các yêu cầu đặc thù…
Khả năng bảo mật
 • Fast Business Online cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Ngoài ra chương trình còn cho phép phân quyền, giới hạn quyền theo nhóm người sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian, thao tác cho cán bộ quản trị. Chương trình cũng cho phép phân quyền truy nhập theo mã đơn vị cơ sở cho người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng nhằm nâng cao tính bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị trong công ty.
Công cụ phân tích OLAP
 • Cho phép người sử dụng lên các báo cáo bất kỳ từ các số liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu.
 • Có các công cụ, tiện ích hỗ trợ người sử dụng dễ dàng lựa chọn các trường, các phép tính, điều kiện lọc, trình tự sắp xếp… khi xây dựng điều kiện lọc số liệu và tạo báo cáo.
Ngôn ngữ giao diện và báo cáo
 • Fast Business Online có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Các phân hệ

 • Hệ thống
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Giá thành sản phẩm
 • Giá thành công trình, vụ việc
 • Quản lý TSCĐ
 • Quản lý CCDC
 • Kế toán chủ đầu tư 
Phù hợp chế độ tài chính, kế toán và thuế
 • Fast Business Online luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.
Quản lý số liệu đa tiền tệ
 • Fast Business Online cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá. Cuối kỳ chương trình có chức năng tính lại tỷ giá ghi sổ của từng tài khoản, từng khách hàng/nhà cung cấp và tự động tạo lại các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Chương trình cho phép quy đổi về đồng tiền theo dõi công nợ trong trường hợp thanh toán bằng đồng tiền hạch toán. Các báo cáo có thể được in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.
Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở
 • Fast Business Online cho phép quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) công ty.
Quản lý giao dịch, cập nhật chứng từ
 • Quản lý trạng thái của từng giao dịch, chứng từ:
  • Lập chứng từ
  • Chờ duyệt/Treo
  • Đã duyệt
  • Đang nhận hàng
  • Đang xuất hàng
  • Hoàn thành
  • Đóng
  • Chuyển kế toán tổng hợp
  • Chuyển sổ cái.
 • Cho phép thiết lập/khai báo lại quy trình luân chuyển chứng từ và xử lý giao dịch;
 • Cho phép định nghĩa, thêm bớt các mã giao dịch khác nhau theo yêu cầu;
 • Cho phép định nghĩa phương án đánh số chứng từ; không/cho phép trùng số chứng từ;
 • Tự động cập nhật các số dư, tồn kho tức thời…
 • Cho phép kiểm tra số tồn kho tức thời; số hạn mức tín dụng… để cho phép/ngăn chặn các giao dịch;
 • Cho phép khai báo thêm bớt các trường dự phòng dạng danh mục từ điển, trường số, trường ngày hoặc trường ghi chú ở phần thông tin chung hoặc phần thông tin chi tiết của chứng từ. Cho phép người sử dụng tự định nghĩa vị trí, định dạng, tên gọi của các trường tự do này;
 • Có nhiều tiện ích tra cứu số liệu trong khi cập nhật chứng từ;
 • Sắp xếp lại thứ tự giữa các dòng trong chứng từ chỉ bằng thao tác đơn giản.
Báo cáo
 • Báo cáo số liệu liên năm;
 • Báo cáo so sánh số liệu nhiều kỳ, cùng kỳ khác năm;
 • Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo;
 • Hiển thị số liệu báo cáo dưới dạng đồ thị;
 • Cho phép người sử dụng xem nhanh các báo cáo quản trị đồng thời tại một thời điểm;
 • Kết xuất báo cáo ra các tệp có khuôn dạng khác như Microsoft Excel, Word, text, hoặc XML;
 • Có nhiều báo cáo cho phép người sử dụng tự thêm bớt các chỉ tiêu, khai báo công thức tính toán;
 • Kỹ thuật Drill-down cho phép người sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê chứng từ chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến chứng từ gốc trên màn hình nhập liệu. Cho phép sửa luôn chứng từ nếu được phân quyền.
Kết nối (đọc/kết xuất) số liệu với Excel, XML…
 • Đọc số liệu: danh mục, số dư, chứng từ từ Excel giúp nhập liệu nhanh chóng khi chuyển đổi số liệu ban đầu và nhập liệu từ nơi khác gửi về.
 • Kết xuất báo cáo ra tệp PDF, bảng tính Excel hoặc tệp định dạng XML để sử dụng tiếp theo theo nhu cầu của người sử dụng.
Tính mềm dẻo
 • Fast Business Online cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách kế toán, lựa chọn cách tính giá hàng tồn kho và tính tỷ giá ghi sổ đối với các đối tượng có gốc ngoại tệ, có nhiều trường thông tin đa dạng, phục vụ người dùng trong việc quản lý theo các yêu cầu đặc thù…
Khả năng bảo mật
 • Fast Business Online cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chương trình cho từng người sử dụng. Ngoài ra chương trình còn cho phép phân quyền, giới hạn quyền theo nhóm người sử dụng nhằm giảm thiểu thời gian, thao tác cho cán bộ quản trị. Chương trình cũng cho phép phân quyền truy nhập theo mã đơn vị cơ sở cho người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng nhằm nâng cao tính bảo mật dữ liệu giữa các đơn vị trong công ty.
Công cụ phân tích OLAP
 • Cho phép người sử dụng lên các báo cáo bất kỳ từ các số liệu có sẵn trong cơ sở dữ liệu.
 • Có các công cụ, tiện ích hỗ trợ người sử dụng dễ dàng lựa chọn các trường, các phép tính, điều kiện lọc, trình tự sắp xếp… khi xây dựng điều kiện lọc số liệu và tạo báo cáo.
Ngôn ngữ giao diện và báo cáo
 • Fast Business Online có giao diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *