fbpx

Fast Accounting For Public Sector: Kỳ vọng phát triển

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp Fast Accounting For Public Sector (FAP) được kỳ vọng là một giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu, được ứng dụng nhiều trong tương lai. Tháng 7-2023, phần mềm kế toán Fast Accounting For Public Sector (FAP) được Công ty Phần mềm FAST cho ra mắt đã…

2023-12-15
277