fbpx

[Thông báo] Khai báo ký hiệu hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC VÀ NĐ 123/2020/NĐ-CP

Thông báo này đã được đăng chi tiết tại: https://portal.fast.com.vn/Main/Login.aspx Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC: Ký hiệu hoá đơn phải theo năm tạo hoá đơn và số hoá đơn sẽ bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 (hoặc ngày bắt đầu sử…

2023-12-29
182