fbpx

Báo cáo tài chính Hợp nhất – Fast Consolidated Reports

15/03/2023

21/02/2023

1581

Báo cáo hợp nhất trong ERP Fast Business là báo cáo tài chính của một Tập đoàn gồm Công ty mẹ và các công ty con, nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh… của toàn Tập đoàn.
Danh mục

 • Danh mục kỳ hợp nhất
 • Danh mục nhóm đơn vị hợp nhất
 • Danh mục báo cáo
 • Danh mục chỉ tiêu báo cáo

Cập nhật dữ liệu

 • Cập nhật bút toán điều chỉnh
 • Cập nhật tỷ lệ lãi gộp hàng bán nội bộ

Tính toán số liệu hợp nhất

 • Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính riêng
 • Tính số liệu hợp nhất

Các báo cáo tài chính hợp nhất

 • Bảng cân đối kế toán hợp nhất
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp hợp nhất
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp hợp nhất.

Bảng cân đồi kế toán hợp nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *