fbpx

Tải Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26-08-2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư có hiệu lực từ 01-01-2017. [Tải Thông tư 133/2016/TT-BCT]

2023-02-20
1102

Tải Thông tư 200/2014/TT–BTC

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT–BTC – Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015. [Tải Thông tư 200/2014/TT–BTC]

2023-02-20
1237