fbpx

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?

10/01/2023

06/01/2023

1064

Hiện nay sử dụng phần mềm VN – Invoice để cung cấp và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:“Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”.

Căn cứ Điểm 2.1.1.5, Mục 2.1.1, Khoản 2.1 của đề án ban hành kèm theo Quyết định số 2497/2017/QĐ-BTC thì: “Sửa đổi chế độ về in, phát hành, sử dụng hóa đơn để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chống gian lận thuế đối với các nội dung: Quy định một số loại hình doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử; quy định cơ quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế; rút ngắn thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ 05 ngày xuống 01 ngày làm việc (bao gồm cả doanh nghiệp mới thành lập); doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn ngay trong ngày kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với các thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu được lập đúng theo quy định”.

Theo ý kiến của Tổng cục Thuế:

Căn cứ theo Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính thì thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn hóa đơn điện tử đã được cơ quan Thuế hỗ trợ thực hiện qua phương thức điện tử.

Theo đó các tổ chức, doanh nghiệp có thể gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử qua phương thức điện tử.

Theo Quyết định số 2497/QĐ-BTC ngày 4-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Đề án phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp trong đó có nội dung về việc nghiên cứu sửa đổi về thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn. Lộ trình của Đề án cho giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về việc thông báo phát hành hóa đơn.

Theo đó thời gian doanh nghiệp được bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27-4-2017.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện khởi tạo hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp thực hiện gửi Thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Trường hợp Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì:

  • Tổng cục Thuế có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức;
  • Tổ chức được sử dụng hóa đơn điện tử hai ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *