fbpx

Các công việc của kế toán nhân sự cần phải làm trong tháng 11-2019

11/09/2023

06/01/2023

1153

1. Báo cáo về tình hình biến động lao động trong tháng 10-2019

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16, Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, trước ngày 03 hằng tháng, doanh nghiệp phải thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có (tính theo tháng dương lịch của tháng liền trước thời điểm thông báo).Như vậy:

 • Thời hạn là trước ngày 03-11-2019.
 • Doanh nghiệp có biến động về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền sau, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Doanh nghiệp không có biến động về số lượng người lao động trong tháng 10/2019 thì không phải gửi thông báo.

2. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10

Căn cứ: Được quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC, Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Mục 10 Công văn 1839/TCT-CS.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hàng tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Như vậy, chậm nhất ngày 20-11-2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10-2019.

Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.
 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

3. Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10.

Căn cứ: Được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 11 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng liền kề. Theo đó, chậm nhất là ngày 20-11-2019, những doanh nghiệp này phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 10-2019.

Như vậy, thời hạn chậm nhất là ngày 20-11-2019. Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

4. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 10.

Căn cứ : Được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, trong tháng 10, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau. Theo đó, chậm nhất là ngày 20-11-2019, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc nộp hồ sơ khai thuế TNCN của tháng 10-2019.

Quy định này được áp dụng đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức khai thuế theo tháng, nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không cần phải nộp tờ khai của tháng đó.

Như vậy, thời hạn chậm nhất là ngày 20-11-2019.

Đối tượng:

 • Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.
 • Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai.

5. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 11

Căn cứ: Được quy định tại Khoản 1 Điều 7, Điều 16 và Khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp phải trích đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN; đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm nhất đến 30-11-2019, doanh nghiệp phải hoàn thành việc trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 11/2019 cho người lao động.

6. Trích nộp kinh phí Công đoàn tháng 11

Căn cứ: Được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần vào cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, mức đóng là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Như vậy, ngày 30-11-2019 cũng là hạn chót để đóng khoản phí này tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Như vậy, thời hạn trước ngày 30-11-2019.

Mức đóng:

 • Đóng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn đều phải đóng kinh phí công đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *