fbpx

6 thông tin bắt buộc phải biết dành cho kế toán trong tháng 04-2018

06/01/2023

06/01/2023

950

6 THÔNG TIN BẮT BUỘC PHẢI BIẾT DÀNH CHO KẾ TOÁN

1. Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Thông tư 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng (TCTD) bắt đầu có hiệu thi hành kể từ ngày 01/4/2018.

Theo đó, sẽ có 7 tài khoản thuộc Mục II – Hệ thống tài khoản kế toán được sửa đổi là 20; 41; 275; 387; 419; 994; 996 và bổ sung 2 tài khoản cấp III như sau:

  • Tài khoản 9823 – lãi cho vay theo hợp đồng vốn thuộc tài khoản 982 (cho vay theo hợp đồng vốn).
  • Tài khoản 9833 – lãi hoạt động cấp tín dụng theo hợp đồng nhận ủy thác thuộc tài khoản 983 (cấp tín dụng theo hợp đồng nhận ủy thác).

Ngoài ra, vấn đề hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ và vàng sửa đổi nội dung: Vàng tại TCTD được hạch toán tương tự như ngoại tệ (vàng được coi là một loại ngoại tệ), đơn vị là “chỉ” vàng 99,99%.

2. Ngày 02-4-2018: Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2017.

3. Ngày 20-4-2018: Hạn chót nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 3-2018.

4. Ngày 20-4-2018: Hạn chót nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 3-2018 (nếu có).

5. Ngày 20-4-2018: Hạn chót nộp tiền thuế giá trị gia tăng & thu nhập cá nhân của tháng 3-2018 (nếu có).

6. Một số hướng dẫn mới về nghiệp vụ kế toán

Ngày 27-4-2018, một số hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, đề cập cụ thể đến một số tài khoản hạch toán nghiệp vụ kế toán liên quan đến chứng quyền như sau:

  • Tài khoản 329 – Phải trả chứng quyền: Tài khoản này dùng để phản ánh số phải trả chứng quyền hiện có và tình hình biến động của tài khoản phải trả chứng quyền do đánh giá lại chứng quyền theo giá thị trường;
  • Mở tài khoản chi tiết của Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng để theo dõi tiền bảo đảm thanh toán tại ngân hàng lưu ký trước khi chào bán chứng quyền, tiền gửi tại tài khoản phong tỏa (tiền bán chứng quyền khi phân phối trên thị trường sơ cấp) và tiền gửi tại tài khoản tự doanh (để thực hiện phòng ngừa rủi ro theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán);
  • Tài khoản 018 – Chứng quyền (mở chi tiết theo từng loại chứng quyền)

Nguồn:  Thư viện pháp luật 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *