fbpx

07 “Báo cáo” doanh nghiệp phải nộp trong tháng 01-2019

10/01/2023

06/01/2023

940

Để tránh trường hợp doanh nghiệp nộp chậm báo cáo dẫn đến bị xử phạt vi phạm, chúng tôi xin gửi đến quý thành viên 07 báo cáo trong các lĩnh vực về thuế, lao động … mà doanh nghiệp phải nộp trong tháng 01-2019 như sau:

STT Tên báo cáo Nội dung
1

Báo cáo tình hình
sử dụng hóa đơn

Đối với những doanh nghiệp thuộc trường hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng thì thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
2 Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của
năm trước
Trước ngày 15-01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
3 Báo cáo công tác
an toàn, vệ sinh
lao động
Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Báo cáo này phải được gửi trước ngày 10-01 của năm sau.
4 Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở cho người lao động được biết. Thông tin phải được công bố trước ngày 10 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 15 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm.
5 Báo cáo y tế
lao động
Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình thông qua Báo cáo y tế lao động (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT) cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền biết.

Báo cáo phải gửi trước ngày 05 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 10 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm.

6 Báo cáo tình hình triển khai trang thông tin điện tử tổng hợp Trước ngày 15-01 hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng (theo Mẫu 03 ban hành kèm Thông tư 09/2014/TT-BTTTT) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông nơi doanh nghiệp đặt trụ sở trước ngày 15-01 hàng năm.
7 Báo cáo tình hình hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Trước ngày 15-01 hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Phiếu điều tra tình hình hoạt động thương mại điện tử thể hiện số liệu thống kê về tình hình hoạt động của năm trước đó, đồng thời giải trình và cung cấp thông tin về các hoạt động trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi được Bộ Công Thương yêu cầu về Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công thương.

Nguồn: thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *