Fast e-Invoice: Phát hành hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một trong những hình thức hóa đơn điện tử (có kèm mã chính thức của cơ quan Thuế chịu trách nhiệm quản lý) được quy định tại Luật Quản lý thuế năm 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC thể hiện dưới…

2023-04-03
457