fbpx

Fast Business Online

Fast Business Online giúp quản lý tổng thể các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng… Sản phẩm được phát triển trên nền tảng Web-based, Mobile-webMobile-app.