Tài liệu hướng dẫn sử dụng Fast HRM Online

Chủ đề: phần mềm quản lý nhân sự Tải về tài liệu và mẫu báo cáo in ra từ Phần mềm Quản lý nhân sự – chấm công – tính lương – thuế TNCN Fast HRM Online 1. Tài liệu tiếng Việt Tài liệu giới thiệu phần mềm Quản lý nhân sự Fast HRM Online (PDF) – Bản…

2023-02-20
361

Tải các tài liệu phần mềm kế toán Fast Accounting

1. Tài liệu tiếng Việt Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting 11 (PDF) – Bản đầy đủ [tải về] Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting 11 (PDF) – Bản rút gọn [tải về] Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting 11 [tải về] 2. Tài…

2023-02-20
432

Tải các tài liệu phần mềm Fast e-Contract

Tải tài liệu giới thiệu phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract [tải về] Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Fast e-Contract [tải về]

2023-01-09
170

Tải tài liệu về phần mềm kế toán Fast Accounting 11

Tải tài liệu Tài liệu giới thiệu bản FA11 (Bản đầy đủ) Tiếng Việt Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting 11 (PDF) – Tiếng Việt [tải về] Tiếng Anh Tài liệu giới thiệu phần mềm kế toán Fast Accounting 11 (PDF) – Tiếng Anh [tải về] ​Tài liệu giới thiệu bản FA11…

2023-01-09
677

Tải các tài liệu phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial

Tải về tài liệu và báo cáo mẫu trong phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial 1. Tài liệu tiếng Việt Tài liệu giới thiệu phần mềm quản lý tài chính kế toán Fast Financial (PDF) – Bản đầy đủ [ tải về ] 2. Tài liệu tiếng Anh Tài liệu giới…

2023-01-09
237

Tải các tài liệu phần mềm Fast Business Online

Tải về tài liệu và mẫu báo cáo in ra từ phần mềm ERP Fast Business Online 1. Tài liệu tiếng Việt Tài liệu giới thiệu phần mềm ERP Fast Business Online (PDF) – Bản đầy đủ [tải về] Tài liệu giới thiệu phần mềm ERP Fast Business Online (PDF) – Bản rút gọn [tải về] 2. Tài liệu tiếng Anh…

2023-01-09
414

FAST tham dự hội thảo cho sinh viên Kế toán tại ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

Quản lý công nợ phải trả của các nhà cung cấp, trong thực tế ở các doanh nghiệp khá là đa dạng. Có thể liệt kê ra một số nhu cầu như sau: Quản lý công nợ của từng nhà cung cấp Quản lý công nợ chi tiết theo từng hóa đơn và theo hạn thanh toán Quản lý công nợ theo từng hợp đồng mua. Phần mềm kế toán phải đáp ứng được các yêu cầu trên. Đối với việc quản lý công nợ chi tiết theo nhà cung cấp, phần mềm kế toán phải lên được các báo cáo như: Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp Bảng đối chiếu công nợ hoặc bảng xác nhận công nợ Bảng cân đối công nợ của các nhà cung cấp…