Thông tin nhanh - Fast Business Center

Ngày đăng: 2016-07-12 13:24:39 - Ngày cập nhật: 2017-02-17 16:46:47 - Số lần xem: 3618
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Chủ đề: phần mềm ERP, giải pháp ERP, báo cáo quản trị

1. Giới thiệu chung về Fast Business Center

Fast Business Center là một chức năng của phần mềm, giải pháp ERP Fast Business, gồm các báo cáo quản trị theo nhiều tiêu chí phân tích khác nhau, với các tuỳ chọn về khoảng thời gian lên báo cáo (có thể theo ngày, tuần, tháng, quí, năm…), có thể tuỳ chọn đơn vị cần xem số liệu hoặc lên cho tất cả các đơn vị trong công ty. Tùy theo báo cáo, có thể xem số liệu dưới dạng bảng hoặc đồ thị.

Hiện Fast Business Center có 15 báo cáo, với các điều kiện lọc theo đơn vị, theo thời gian và so sánh giữa các kỳ.

 1. Báo cáo doanh thu/chi phí
 2. Báo cáo doanh thu theo các kỳ
 3. Báo cáo so sánh doanh thu giữa các kỳ của 2 năm
 4. Báo cáo doanh thu theo loại hình kinh doanh
 5. Báo cáo doanh thu theo khách hàng
 6. Báo cáo doanh thu theo mặt hàng
 7. Báo cáo chi phí theo các kỳ
 8. Báo cáo phân tích chi phí theo yếu tố
 9. Báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng
 10. Báo cáo công nợ phải thu theo hạn thanh toán
 11. Báo cáo công nợ phải trả theo người bán
 12. Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán
 13. Bảng cân đối kế toán
 14. Báo cáo kết quả kinh doanh
 15. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trong thời gian tới FAST sẽ bổ sung thêm các báo cáo mới. Ngoài ra, tùy theo khách hàng cụ thể có thể thay đổi và bổ sung các mẫu báo cáo theo yêu cầu riêng của khách hàng.

Fast Business Center có giao diện chung như sau:

 • Ngầm định có 4 vùng thể hiện, có thể chọn xem 1 báo cáo nào đó ở bất kỳ vùng nào;
 • Cho phép chọn thời gian lọc, đơn vị cần lọc;
 • Về giá trị tiền có thể chọn đvt là đồng, ngàn đồng, triệu đồng;
 • Cho phép khai báo cách lấy số liệu (khai báo mẫu) của từng báo cáo;
 • Giao diện: tiếng việt và tiếng anh
 • Có chức năng phân quyền truy nhập xem các báo cáo cho từng người sử dụng.

Doanh thu - Chi phí trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

Phân tích doanh thu theo khoản mục trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

Số dư công nợ phải thu trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

 • Người sử dụng có thể chọn báo cáo cần xem:

Doanh thu trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

 • Chọn thời gian và đơn vị cần xem:

Doanh thu trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

 • Và có thể khai báo cách lên số liệu các báo cáo (khai báo mẫu mẫu báo cáo):

Phân tích doanh thu theo khoản mục trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2. Các báo cáo

2.1. Báo cáo Doanh thu/Chi phí theo các kỳ

Báo cáo Doanh thu/Chi phí theo các kỳ trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.2. Báo cáo doanh thu theo các kỳ

Báo cáo doanh thu theo các kỳ trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.3. Báo cáo so sánh doanh thu giữa các kỳ của 2 năm

So sánh doanh thu giữa các kỳ trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.4. Báo cáo chi phí theo các kỳ

So sánh chi phí giữa các kỳ trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.5. Báo cáo doanh thu theo các loại hình kinh doanh

Phân tích doanh thu theo khoản mục trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.6. Báo cáo chi phí theo yếu tố

Phân tích chi phí theo yếu tố trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.7. Báo cáo doanh thu theo khách hàng

Phân tích doanh thu theo khách hàng trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.8. Báo cáo doanh thu theo mặt hàng

phan-tich-doanh-thu-theo-mat-hang

2.9. Báo cáo công nợ phải thu theo khách hàng

so-du-cong-no-phai-thu

2.10. Báo cáo công nợ phải thu quá hạn

Số dư công nợ phải thu quá hạn trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.11. Báo cáo công nợ phải trả cho các nhà cung cấp

Số dư công nợ phải trả trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.12. Báo cáo số dư công nợ phải trả quá hạn

Số dư công nợ phải trả quá hạn trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.13. Bảng cân đối kế toán

Phân tích tổng hợp tình hình kinh doanh trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.14. Báo cáo kết quả kinh doanh

Phân tích tổng hợp tình hình kinh doanh trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

2.15. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền tệ trong phần mềm ERP Fast Business 3.2

Bài liên quan