Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài

Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài

Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011

Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011

Danh sách khách hàng Fast Business ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012)

Danh sách khách hàng Fast Business ký mua mới năm 2012 (đến hết tháng 12.2012)

DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013)

Danh sách khách hàng  phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013

DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014)

Danh sách khách hàng  phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014

DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015

DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015

DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2016

Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.

Bản quyền tác giả Fast Business

Giải pháp ERP Fast Business đã được đăng ký và bảo hộ bản quyền tác giả vào năm 2004 tại Cục Bản quyền Tác giả.