Quản lý hàng tồn kho trong phần mềm kế toán

Quản lý hàng tồn kho thường gồm các yêu cầu sau: Quản lý hàng nhập kho theo mặt hàng, theo nhà cung cấp, theo dạng nhập; Quản lý hàng xuất kho theo mặt hàng, theo đối tượng nhận, theo dạng xuất