Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet

Phân hệ Fast Manager cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp.