Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics

Fast Analytics là công cụ phân tích số liệu kinh doanh. Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay).