Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN

Phân hệ báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial tập hợp số liệu lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN.

Phân hệ Thuế TNCN

Phân hệ quản lý thuế TNCN trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cho phép khai báo, cập nhật các số liệu hàng tháng, tính toán thuế TNCN của các nhân viên trong công ty và lên các báo cáo theo luật định.

Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast Analytics

Fast Analytics là công cụ phân tích số liệu kinh doanh. Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay).

Thông tin điều hành và báo cáo quản trị qua internet

Phân hệ Fast Manager cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp.

Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành

Danh sách khách hàng Fast Business theo tỉnh thành

Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài

Danh sách khách hàng Fast Business theo công ty có vốn nước ngoài

Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo loại hình SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business theo ngành nghề SXKD

Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011

Danh sách khách hàng Fast Business năm 2011

DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013 (đến hết tháng 12.2013)

Danh sách khách hàng  phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2013