Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 9918
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương 435 19/08/2020
2 Quản trị hệ thống 5541 10/01/2017
3 Quản lý nhân sự 9901 09/01/2019
4 Quản lý tuyển dụng 13725 10/01/2017
5 Chấm công và quản lý phép 71528 10/01/2017
6 Quản lý tính lương và thuế TNCN 7715 10/01/2017
7 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 5659 14/09/2020