Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 10527
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương 1558 19/08/2020
2 Quản trị hệ thống 5739 10/01/2017
3 Quản lý nhân sự 10160 09/01/2019
4 Quản lý tuyển dụng 13963 10/01/2017
5 Chấm công và quản lý phép 72181 10/01/2017
6 Quản lý tính lương và thuế TNCN 8031 10/01/2017
7 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 5868 14/09/2020