Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý nhân sự Fast HRM Online

31/07/2016 01:21:07 | Số lần xem: 12857
Fast HRM Online là phần mềm quản lý nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…
Stt Tên bài viết Xem Ngày cập nhật
1 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý nhân sự, chấm công tính lương 7238 19/08/2020
2 Quản trị hệ thống 6460 10/01/2017
3 Quản lý nhân sự 11169 09/01/2019
4 Quản lý tuyển dụng 15286 10/01/2017
5 Chấm công và quản lý phép 74062 10/01/2017
6 Quản lý tính lương và thuế TNCN 9603 10/01/2017
7 Quản lý bảo hiểm, hợp đồng 7005 14/09/2020