Quản trị tài chính kế toán - Fast Financial

Ngày đăng: 2016-07-12 13:15:59 - Ngày cập nhật: 2020-06-13 08:47:38 - Số lần xem: 9112
Điểm: 5/5 (1 phiếu)

Phân hệ quản trị tài chính kế toán Fast Financial của giải pháp ERP Fast Business giữ vai trò là trung tâm lưu trữ, xử lý và cung cấp các thông tin về tài chính kế toán của toàn bộ hệ thống như báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, công nợ phải thu, công nợ phải trả, tính giá thành sản phẩm, quản lý TSCĐ, CCDC, báo cáo thuế… Fast Financial giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty, hỗ trợ việc phân tích các số liệu kế toán, lập kế hoạch tài chính, ra các quyết định kịp thời và hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Fast Financial có các phân hệ nhỏ sau:

 1. Kế toán tổng hợp
 2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
 3. Kế toán công nợ phải thu
 4. Kế toán công nợ phải trả
 5. Kế toán hàng tồn kho
 6. Kế toán tài sản cố định
 7. Kế toán công cụ dụng cụ
 8. Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất
 9. Kế toán giá thành dự án, công trình xây lắp
 10. Kế toán đơn vị chủ đầu tư
 11. Báo cáo quản trị theo các trường do người dùng tự định nghĩa
 12. Quản trị phí
 13. Báo cáo thuế.

Phân hệ kế toán tổng hợp là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lập ra các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo dòng tiền… Chương trình cho phép người sử dụng tự tạo các mẫu báo cáo, công thức tính theo yêu cầu. Chương trình cũng đưa ra các báo cáo tài chính so sánh giữa các kỳ, cho nhiều kỳ và báo cáo cho nhiều đơn vị thành viên.

Phân hệ kế toán vốn bằng tiền giúp quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện, nhiều tiện ích, tính năng thông minh hỗ trợ người sử dụng theo dõi chi tiết các khoản thu tiền của khách hàng, thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi các khế ước vay và các thu chi khác. 

Phân hệ kế toán công nợ phải thu theo dõi công nợ theo khách hàng, theo hóa đơn và theo hợp đồng, đơn hàng, đưa ra các báo cáo tổng hợp và chi tiết, giúp cho việc quản lý công nợ và thu tiền dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Người sử dụng luôn nhìn thấy tổng quan bức tranh về công nợ, các khoản sắp đến hạn thu, đang trong kỳ thu, đã quá hạn, các khoản nợ quá lâu từ đó thúc đẩy việc thu tiền kịp thời, đúng hạn, đầy đủ và đề xuất các điều khoản thanh toán phù hợp cho doanh nghiệp và từng khách hàng. Bức tranh về công nợ phải thu, tiến độ thu tiền sẽ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch tốt về dòng tiền.

Phân hệ kế toán công nợ phải trả theo dõi công nợ theo nhà cung cấp, theo hóa đơn và theo hợp đồng, đơn hàng, đưa ra các báo cáo tổng hợp và chi tiết, giúp cho việc quản lý công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Người sử dụng luôn nhìn thấy tổng quan bức tranh về công nợ, các khoản sắp đến hạn trả, đang trong kỳ trả, đã quá hạn, các khoản nợ quá lâu từ đó có kế hoạch trả tiền kịp thời, đúng hạn, đầy đủ và đề xuất các điều khoản thanh toán phù hợp cho doanh nghiệp và từng nhà cung cấp. Bức tranh về công nợ phải trả, tiến độ thanh toán sẽ giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch tốt về dòng tiền.

Phân hệ kế toán hàng tồn kho cung cấp các thông tin về tất cả các hàng hóa lưu kho của doanh nghiệp, theo dõi các nghiệp vụ về nhập xuất và luân chuyển hàng hóa, tính giá hàng tồn kho theo các phương pháp thông dụng như giá trung bình tháng, trung bình theo ngày, giá nhập trước xuất trước. Các báo cáo tổng hợp và chi tiết đa dạng giúp cho người sử dụng luôn có thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Phân hệ quản lý TSCĐ lưu trữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm mua đến khi thanh lý: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, số năm khấu hao, bộ phận/ mục đích sử dụng… Chương trình cho phép tính khấu hao tài sản theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Các báo cáo đa dạng gồm 3 nhóm – các báo cáo thống kê, các báo cáo tình hình tăng giảm và các báo về khấu hao.

Phân hệ quản lý CCDC lưu giữ các thông tin cần thiết về CCDC từ thời điểm mua đến khi báo hỏng, thanh lý, lên các báo cáo thống kê, tăng giảm và phân bổ chi phí.

Phân hệ kế toán thành sản phẩm sản xuất là nơi tập hợp, xử lý, lưu trữ các thông tin về giá thành sản phẩm sản xuất liên tục hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng, qua một công đoạn hoặc nhiều công đoạn, phương pháp phân bổ tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp - theo định mức, theo tỷ lệ tiêu hao NVL chính hoặc lương… Với thiết kế mở, chương trình có thể được chỉnh sửa dễ dàng để phù hợp với từng bài toán đặc thù của từng doanh nghiệp.

Phân hệ kế toán giá thành dự án, công trình xây dựng cung cấp các báo cáo về giá thành từ khi khởi công đến hoàn thành. Theo dõi chi tiết theo dự án, công trình, hạng mục công trình, lên các báo cáo về chi phí phát sinh trong kỳ, lũy kế từ khi khởi công, báo cáo lãi lỗ của dự án, công trình…

Phân hệ kế toán chủ đầu tư được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sử dụng cho Ban quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư. Chương trình cho phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạng mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định về chế độ kế toán đối với đơn vị chủ đầu tư.

Phân hệ báo cáo quản trị theo các trường do người dùng tự định nghĩa cho phép người sử dụng tùy vào nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp sử dụng các trường tự do để theo dõi các phát sinh liên quan đến một đối tượng quản trị nào đó. Chương trình lên các báo cáo chi tiết và tổng hợp khác nhau, cung cấp các thông tin cần thiết về đối tượng quản lý.

Phân hệ quản trị phí cung cấp các báo cáo phân tích về doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ, các báo cáo so sánh giữa các kỳ, giữa các bộ phận hạnh toán, và so sánh giữa ngân sách kế hoạch và thực tế thực hiện. Cũng trong phân hệ này có chức năng quản lý dòng tiền, lập kế hoạch dòng tiền theo các tiêu chí khác nhau, so sánh giữa kế hoạch và thực hiện, dự báo dòng tiền.

Phân hệ báo cáo thuế tập hợp các hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra nhập từ các phân hệ khác để lên các bảng kê, tờ khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng theo quy định, lên các báo cáo liên quan đến thuế TNDN. Chương trình cho phép trao đổi qua tệp (file) hoặc kết nối trực tiếp với chương trình HTKK của tổng cục thuế. Đặc biệt người sử dụng có thể kê khai thuế trực tiếp qua mạng internet.

 

Bài liên quan