Sơ đồ dòng dữ liệu HTTT bán hàng trong doanh nghiệp

Ngày đăng: 2016-09-05 03:08:53 - Ngày cập nhật: 2017-09-15 13:34:13 - Số lần xem: 29910
Điểm: 4/5 (3 phiếu)

George H. Bodnar, William S. Hopwood. Accounting Information System. Prentice Hall – 1998

1. Sơ đồ tổng thể

Sơ đồ dòng dữ liệu HTTT Bán Hàng

Sơ đồ dòng dữ liệu HTTT Bán Hàng

2. Nhận đơn hàng

Sơ đồ nhận đơn hàng

Sơ đồ nhận đơn hàng

3. Kho hàng và giao hàng

Sơ đồ kho hàng và giao hàng

Sơ đồ kho hàng và giao hàng

4. Công nợ phải thu và sổ cái

Sơ đồ công nợ phải thu và sổ cái

Sơ đồ công nợ phải thu và sổ cái

5. Công nợ phải thu

Sơ đồ công nợ phải thu

Sơ đồ công nợ phải thu

6. Thu tiền

Sơ đồ thu tiền

Sơ đồ thu tiền

7. Xóa nợ các khoản phải thu nhỏ

Sơ đồ xóa nợ các khoản phải thu nhỏ

Sơ đồ xóa nợ các khoản phải thu nhỏ

Bài liên quan