Văn bản quy định về hóa đơn điện tử

Ngày đăng: 2018-09-19 04:55:13 - Ngày cập nhật: 2018-10-24 14:33:33 - Số lần xem: 797
Điểm: 5/5 (3 phiếu)
Văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Nội dung

Văn bản
chi tiết

Nghị định số
119/2018/NĐ-CP
của Chính phủ
12-09-2018 01-11-2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. [Chi tiết]
Nghị định số
04/2014/NĐ-CP
của Chính phủ
17-01-2014 01-03-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ.
[Chi tiết]
Nghị định số
51/2010/NĐ-CP
của Chính phủ
14-05-2010 01-01-2011 Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. [Chi tiết]
Luật Giao dịch điện tử 51/2005/QH10 29-11-2005 01-03-2006 Quy định về giao dịch điện tử. [Chi tiết]

Nguồn văn bản: Thuvienphapluat.vn

Bài liên quan