Bảng giá Phần mềm nhân sự Fast HRM Online

Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…

Giấy chứng nhận bản quyền Fast HRM Online

Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…

Các dòng sản phẩm của FAST và hướng dẫn lựa chọn sản phẩm phù hợp

FAST có các dòng sản phẩm khác nhau. Các dòng sản phẩm này có thể phân loại theo quy mô và yêu cầu quản trị.

Giới thiệu tổng quan

Fast HRM Online là phần mềm quản trị nhân sự trên nền tảng web, hỗ trợ các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, đánh giá, cho thôi việc…

Quản trị hệ thống

Phân hệ “Quản trị hệ thống” giúp cho người sử dụng khai báo các thông tin dùng cho toàn bộ phần mềm, quản lý việc truy cập phần mềm của những người sử dụng.

Quản trị nhân sự

Phân hệ “Quản trị nhân sự” cho phép cập nhật thông tin nhân viên, thời gian tuyển dụng, đào tạo và đánh giá chi tiết về quá trình làm việc của nhân viên. 

Quản lý tuyển dụng

Fast HRM Online - Quản lý tuyển dụng

Chấm công và quản lý phép

Phân hệ “Chấm công và quản lý phép” cho phép theo dõi chi tiết thời gian làm việc, thời gian nghỉ của nhân viên

Quản lý tính lương và thuế TNCN

Fast HRM Online – Quản lý tính lương và thuế TNCN

Quản lý bảo hiểm, hợp đồng

Fast HRM Online – Quản lý bảo hiểm, hợp đồng