Chi phí sử dụng phần mềm phát hành HĐĐT Fast e-Invoice

Chi phí sử dụng phần mềm phát hành HĐĐT Fast e-Invoice