Phân hệ quản trị phí

Ngày đăng: 2016-07-26 23:12:34 - Ngày cập nhật: 2017-01-07 10:29:54 - Số lần xem: 2096
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Chủ đề: phần mềm kế toán, kế toán chi phí giá thành

Phân hệ quản trị phí trong phần mềm quản trị tài chính kế toán Fast Financial cung cấp các báo cáo chi phí theo tiểu khoản và khoản mục phí giúp cho việc tổng hợp và phân tích các chi phí phát sinh, đặc biệt là các chi phí bán hàng và chi phí quản lý, hỗ trợ đưa ra quyết định về quản trị chi phí hiệu quả.

Quản lý các danh mục

 • Danh mục khoản mục phí
 • Danh mục phân nhóm khoản mục phí.

Cập nhật số liệu

 • Cập nhật dự toán ngân sách.

Những tính năng cơ bản

 • Khai báo dự toán ngân sách hàng năm, khai báo các mã phí, nhóm phí
 • Cho phép liệt kê các chứng từ liên quan đến mục đích quản lý các khoản doanh thu và chi phí
 • Cho phép tổng hợp, chi tiết các khoản doanh thu, chi phí, các khoản phân bổ một cách linh hoạt theo nhiều tùy chọn khác nhau
 • Cho phép tổng hợp so sánh các khoản chi phí giữa các kỳ linh hoạt theo tháng, quý, nửa năm, năm
 • Cho phép tổng hợp so sánh theo nhiều đơn vị cơ sở. Cho phép bố trí hình thức của báo cáo linh hoạt theo nhu cầu quản lý
 • Cho phép thể hiện các bảng phân bổ chi phí như: chi phí chung, chi phí khấu hao, nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Báo cáo

 • Bảng kê chứng từ theo mã phí/bộ phận
 • Tổng hợp phát sinh theo mã phí/bộ phận
 • Báo cáo chi phí theo bộ phận và mã phí
 • Báo cáo chi phí theo bộ phận và mã phí cho nhiều kỳ
 • Báo cáo doanh thu – chi phí
 • Báo cáo tổng hợp chi phí trong kỳ
 • Báo cáo tổng hợp chi phí so sánh giữa 2 kỳ
 • Báo cáo tổng hợp chi phí cho nhiều kỳ
 • Báo cáo tổng hợp chi phí xoay theo cột
 • Báo cáo tổng hợp chi phí trong kỳ theo đvcs
 • Báo cáo tổng hợp chi phí so sánh giữa 2 kỳ theo đvcs
 • Báo cáo tổng hợp chi phí cho nhiều kỳ theo đvcs
 • Báo cáo tổng hợp chi phí xoay theo cột theo đvcs.
 • Bảng kê chứng từ
 • Phân bổ chi phí chung – tài khoản 627*
 • Bảng phân bổ khấu hao tscđ – tài khoản 214
 • Bảng phân bổ chi phí NVL & CCDC – tk 152, 153
 • Bảng phân bổ tiền lương và BHXH – tk 334, 338
 • Báo cáo ngân sách.

FF50.Báo cáo tổng hợp cho phí trong kỳ

Bài liên quan