Phần mềm kế toán Fast Accounting cho ngành xây dựng

Ngày đăng: 2016-12-09 03:43:51 - Ngày cập nhật: 2017-11-07 14:55:44 - Số lần xem: 40141
Điểm: 4.5/5 (22 phiếu)

Phần mềm kế toán Fast Accounting có 4 phiên bản: dịch vụ, thương mại, xây dựng và sản xuất. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có đặc thù riêng và chế độ kế toán do nhà nước ban hành cũng có những quy định riêng về nghiệp vụ.

Phiên bản phần mềm kế toán Fast Accounting cho ngành xây dựng giúp quản trị các vấn đề dưới đây:

 • Thông tin chung về các dự án, công trình.
 • Khai báo dự toán của các dự án, công trình. Lên báo cáo so sánh giữa chi phí thực tế và dự toán.
 • Tính giá thành dự án, công trình. Lên báo cáo chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận của dự án. Theo dõi số lũy kế từ khi khởi công.
 • Theo dõi thực hiện theo giai đoạn của từng công trình: giá trị đã thực hiện, giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị đã thu tiền.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo dự án.
 • Theo dõi hàng tồn kho theo dự án.

So với các phần mềm khác trên thị trường, phần mềm kế toán Fast Accounting cho DN xây dựng có các điểm nổi bật sau:

 • Mềm dẻo trong việc khai báo dự toán của dự án và công trình. Có thể khai báo cụ thể theo mã vật tư trong danh mục vật tư (đối với các công trình sửa chữa nhỏ) hoặc khai báo dựa vào các mã dự toán được xây dựng thông qua các phần mềm dự toán riêng (đối với các dự án, công trình lớn).
   
 • các chức năng hỗ trợ như nhập mua xuất thẳng ra công trình, điều chuyển vật tư giữa các công trình.
   
 • Chương trình có tính năng hỗ trợ hiệu quả cho việc tập hợp các chi phí chung, không chỉ trực tiếp được cho dự án - thông qua các dự án “gián tiếp”. Chi phí gián tiếp được phân bổ theo một trong các phương án sau: theo hệ số tự nhập, theo phát sinh của cặp tk khác, theo giá trị của dự án, theo giá thành dự toán.

  Đặc biêt với phân bổ khấu hao TSCĐ và chi phí CCDC chờ phân bổ thì ở phân hệ kế toán TSCĐ và CCDC chương trình cho phép mềm dẻo khai báo sử dụng TSCĐ và CCDC theo dự án, công trình, có thể điều chuyển TSCĐ, CCDC trong 1 kỳ kế toán cho nhiều công trình… từ đó chương trình tự động phân bổ chi phí cho các dự án, công trình.

 • Giá vốn được kết chuyển theo một trong các phương án sau: theo hệ số, theo so sánh giữa chi phí dở dang và doanh thu trong kỳ, theo so sánh giữa chi phí dự toán và chi phí dở dang hoặc theo giá trị mà người sử dụng tự nhập.

  Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng được phân bổ theo khai báo của người sử dụng.
   
 • Theo dõi thực hiện dự án, công trình theo giai đoạn. Đây là một đặc thù của kế toán dự án, công trình xây dựng. Fast Accounting phiên bản xây dựng cho phép cập nhật giá trị đã thực hiện, còn hóa đơn và giá trị thu tiền được phân bổ cho các giai đoạn, trên cơ sở đó lên các báo cáo thực hiện dự án theo giai đoạn.
   
 • Đa dạng các báo cáo tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận. Có thể lên cho phát sinh trong kỳ, lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ và lũy kế từ khi khởi công đến đầu năm. Người sử dụng có thể khai báo công thức tính cho các dòng, cột chỉ tiêu của báo cáo.

Với những điểm mạnh cho quản trị và tính giá thành phiên bản phần mềm kế toán Fast Accounting cho DN xây dựng có số lượng khách hàng chiếm khoảng 35% trong tổng số khách hàng của Fast Accounting và được khách hàng đánh giá là tốt nhất, đáp ứng cao nhất cho kế toán xây dựng. Tính trung bình mỗi năm có khoảng 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ký mua mới Fast Accounting.

Tham khảo thêm:

Bài liên quan