Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Ngày đăng: 2016-07-12 04:44:16 - Ngày cập nhật: 2017-02-17 16:25:06 - Số lần xem: 3848
Điểm: 0/5 (0 phiếu)

Chủ đề: Phần mềm ERP, giải pháp ERP, phần mềm kế toán

Phân hệ kế toán chủ đầu tư được dùng trong các doanh nghiệp có tổ chức hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Trường hợp doanh nghiệp có tổ chức Ban quản lý dự án riêng, tách biệt công tác kế toán tại doanh nghiệp thì chương trình này cũng được sử dụng cho Ban quản lý dự án để thực hiện công tác kế toán, quản trị theo yêu cầu của đơn vị chủ đầu tư.

Chương trình cho phép tổ chức các danh mục dự án, công trình, hạn mục công trình trực thuộc để tập hợp chi phí phát sinh liên quan, phục vụ lên các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo qui định về chế độ kế toán đối với đơn vị chủ đầu tư.

Khai báo danh mục
 • Danh mục dự án, công trình, hạn mục công trình
 • Danh mục phân nhóm dự án, công trình, hạn mục công trình
 • Danh mục chỉ tiêu (chi phí xây lắp, thiết bị…).
Cập nhật số liệu
 • Vào số dư đầu kỳ của công trình theo tài khoản (chỉ tiêu)
 • Vào số phát sinh luỹ kế đầu kỳ của các công trình theo tài khoản (chỉ tiêu)
 • Cập nhật dự toán cho công trình
 • Cập nhật kế hoạch cho công trình theo tài khoản (chỉ tiêu)
 • Các phát sinh liên quan đến công trình được thực hiện tại các phân hệ kế toán khác.
Sổ sách kế toán chủ đầu tư
 • Sổ chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Sổ chi phí đầu tư xây dựng
 • Sổ chi phí khác
 • Sổ chi phí ban quản lý dự án.
Báo cáo chủ đầu tư
 • Bảng cân đối kế toán
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Báo cáo nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Báo cáo thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạn mục công trình
 • Báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo dự án, công trình, hạn mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng
 • Báo cáo tổng hợp thực hiện đầu tư
 • Báo cáo chi phí khác
 • Báo cáo chi phí ban quản lý dự án.
Kết nối với các phân hệ khác
 • Phân hệ kế toán chủ đầu tư nhận số liệu từ các phân hệ khác.

Thực hiện đầu tư trong Phân hệ kế toán chủ đầu tư

Bài liên quan