DSKH phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014 (đến hết tháng 12.2014)

Danh sách khách hàng  phần mềm ERP Fast Business ký mua mới năm 2014

DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015

DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business năm 2015

DSKH ký mua mới phần mềm ERP Fast Business năm 2016

Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế toán, mua-bán-tồn kho, đến quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng.

Tải các tài liệu phần mềm Fast Business (ERP)

Tài liệu phần mềm Fast Business (ERP)

Bản quyền tác giả Fast Business

Giải pháp ERP Fast Business đã được đăng ký và bảo hộ bản quyền tác giả vào năm 2004 tại Cục Bản quyền Tác giả.

Thông tin nhanh - Fast Business Center

Fast Business Center là một chức năng của phần mềm, giải pháp ERP Fast Business, gồm các báo cáo quản trị theo nhiều tiêu chí phân tích khác nhau, với các tuỳ chọn về khoảng thời gian lên báo cáo (có thể theo ngày, tuần, tháng, quí, năm…)

Thông tin Điều hành và Báo cáo Quản trị - Fast Manager

Phân hệ Fast Manager trong phần mềm ERP Fast Business cung cấp các thông tin phục vụ điều hành và các báo cáo phục vụ quản trị doanh nghiệp. Đối tượng sử dụng phân hệ này là các cán bộ quản lý cấp trung và cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo hợp nhất trong Phần mềm ERP Fast Business là báo cáo tài chính của một Tập đoàn gồm Công ty mẹ và các công ty con, nhằm cung cấp những thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh... của toàn Tập đoàn.

Công cụ phân tích số liệu kinh doanh - Fast OLAP

Fast Analytics trong phần mềm ERP Fast Business là công cụ phân tích số liệu kinh doanh nhiều chiều. Fast Analytics gồm có một Pivot Table (bảng xoay) và một Pivot Chart (biểu đồ xoay).

Quản trị tài chính kế toán - Fast Financial

Với vai trò là trung tâm lưu trữ các thông tin về tài chính kế toán của toàn bộ hệ thống, giải pháp quản lý tài chính kế toán của phần mềm, giải pháp ERP Fast Business quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến kế toán.