DSKH phần mềm ERP Fast Business Online ký mua mới năm 2013

Dưới đây là danh sách khách hàng ký mua mới Phần mềm ERP Fast Business Online - Phần mềm ERP trên nền tảng web năm 2013

DSKH phần mềm ERP Fast Business Online ký mua mới năm 2014

Dưới đây là danh sách khách hàng ký mua mới Phần mềm ERP Fast Business Online - Phần mềm ERP trên nền tảng web năm 2014

DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business Online năm 2015

Dưới đây là danh sách khách hàng ký mua mới Phần mềm ERP Fast Business Online - Phần mềm ERP trên nền tảng web năm 2015

DSKH ký mua phần mềm ERP Fast Business Online năm 2016

Danh sách khách hàng ký mua mới Phần mềm ERP trên nền web Fast Business Online. FBO là giải pháp ERP tổng thể bao quát hầu hết các tác nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ.

Tải các tài liệu phần mềm Fast Business Online

Tải các tài liệu phần mềm Fast Business Online

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả cho phép theo dõi chu trình mua từ khâu câp nhật hợp đồng mua, nhập hàng về kho và trả tiền cho người bán.

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu cho phép theo dõi chu trình bán hàng từ khâu câp nhật hợp đồng, xuất hóa đơn và thu tiền hàng.

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay

Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay góp phần quản lý thu chi chặt chẽ, chính xác, rõ ràng. Giao diện thân thiện với người dùng và hàng loạt các tính năng khác cho phép xử lý hiệu quả việc thu tiền của khách hàng.

Phân hệ kế toán tổng hợp

Phân hệ kế toán tổng hợp của phần mềm erp Fast Business Online là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả các phân hệ khác, trên cơ sở đó lên các sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.

Điểm nổi bật về chức năng nghiệp vụ của giải pháp ERP Fast Business Online

Fast Business Online luôn được cập nhật các sửa đổi bổ sung theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính.